Jump to content
Forum Windows-az.com

.txt fayl oxunmur


goldmobile2

Recommended Posts

salam deməli məndə çox olur internetdən hər hansı bir proqram yükləyirəm arxiv içində Read me yəni məni ox adında .txe uzantılı fayl olanda onu açıram ki oxuyum yazılar tamam fərqli görsənir ən son bu saytdan PowerDirector.Ultimate.Suite.15.0 onu yüklədim işində quraşdırma ilə bağlı mətn faylı var onu da oxumaq olmur  bunun həlli necə olar bilən varsa yazsın zəhmət olmasa .

 

1. Îáÿçàòåëüíî îòêëþ÷èòå àíòèâèðóñû!!!*
 
2. Äåèíñòàëëèðóéòå ïðåäûäóùèå âåðñèè ïðîãðàììû.
 
3. Çàïóñòèòå óñòàíîâêó: Setup_PowerDirector.exe
 
4. Â êîìïîíåíòàõ âû ìîæåòå îïðåäåëèòü òèï óñòàíîâêè "Ñòàíäàðòíûé" èëè "Òèõèé".
 ñòàíäàðòíîì ðåæèìå áóäåò äîñòóïåí âûáîð êîìïîíåíòîâ îðèãèíàëüíîãî èíñòàëëÿòîðà. 
 òèõîì ðåæèìå óñòàíîâêà ïðîõîäèò áåç äèàëîãîâ è ëèøíèõ îêîí.
 
5. Ïðè ïåðâîì çàïóñêå ïðîãðàìì ìîæåò ïîÿâèòñÿ äèàëîãîâîå îêíî ñ ðåãèñòðàöèîííîé ôîðìîé.
-Íå çàïîëíÿéòå è íå îòïðàâëÿéòå ýòó ðåã-ôîðìó! Ïðîñòî ñíèìèòå ãàëî÷êè êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå START.jpg,
çàòåì íàæìèòå íà êíîïêó "Skip Registration". Áîëüøå ýòî îêíî íå ïîÿâèòñÿ!
 
___________________________________________
 
*Âíèìàíèå, îáëàäàòåëÿì "ìåãàñóïåðàíòèâèðóñîâ" è àäåïòàì ñåêòû "Àíòèâèðóñ ñåäüìîãî äíÿ":
Àíòèâèðóñ âî âðåìÿ óñòàíîâêè îòêëþ÷àòü âñ¸-òàêè íóæíî. Ìàëî òîãî, åñëè ó âàñ íåàäåêâàòíûé àíòèâèðü,
òî ïîñëå óñòàíîâêè, îáÿçàòåëüíî ïðîâåðüòå íàëè÷èå ñòðîêè "127.0.0.1 cap.cyberlink.com" â ôàéëå:
C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts
-Åñëè â ýòîì ôàéëå íåò ýòîé ñòðîêè - âíåñèòå åå âðó÷íóþ! Ñäåëàòü ýòî íóæíî áóäåò îáÿçàòåëüíî, 
èíà÷å ðåãèñòðàöèÿ ñáðîñèòñÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðîãðàììû ñ âêëþ÷¸íûì èíåòîì!
 
Íåêîòîðûå àíòèâèðóñû, íàïðèìåð DrWeb, ïûòàþòñÿ ñáðîñèòü â ïåðâîíà÷àëüíîå ïîëîæåíèå HOSTS - 
- ÇÀÏÐÅÒÈÒÅ ýòî äåéñòâèå è âíåñèòå ýòîò ôàéë â ñïèñîê èñêëþ÷åíèé âàøåãî àíòèâèðóñà.
 
Link to comment
Share on other sites

Proqramlar telegramda

Məndədə olurdu arada birdə görürsən rusca olan proqramın setupunda ??????????????????????? işarələri çıxır.

 

 

 

Bu videoya 1-32dən sonra bax onun elədiklərini elə düzəlməlidi.

sağolun baxdım belə bis sual yarandı məndə o zaman mən hər dəfə unicodu dəyişməliyəm ingilcə /Rusca ?

və məim ağlım gəldi birdən yoxladım alındı deməli .txt mətn faylını microsoft word proqramında açdım və orada avtomayik rusca görsəndi və uncode yanı kodlama pəncərəsi açıldı dəyişmək üçün məncə bü üsul daha sərfəli oldu elə deyilmi ?

5YOLlL.png

Link to comment
Share on other sites

YOX MƏNCƏ UNICODENI HƏR DƏFƏ DƏYİŞMƏLİ DEYİLSİNİZ.

Hə əgər o üsul sizə daha uyğundusa elədə edə bilərsiz.Lap tutaqki kompyuterdə vörd proqramı yoxdu microsoftun öz üstündə gələn vördpəd proqramında da siz dediyiniz həmin o unikod səhifəsi açılır.

wordpadda alınmır yoxlamışam

Link to comment
Share on other sites

Unikodeni rusca etmisənsə problem o birilərdə olamayacaq.

yox unicode hələ ki ingiliscədədi ama işimi yuxarıda qeyd etdiyim kimi görürəm əgər sonra başqa da olmasa ozaman dəyişərəm problemim həll olud demək olar  köməyiniz üçün təşəkkür edirəm sağolun

Link to comment
Share on other sites

Misafir
This topic is now closed to further replies.
  • loading...
×
×
  • Create New...